Stichting Vrienden van De Hoop zoekt vanwege aflopende termijnen twee nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter.

Rol en functioneren

Vrienden van de Hoop zoekt bestuursleden die mee willen werken aan de realisatie van haar missie. Het is liefdewerk!

Als bestuurder houdt u toezicht op de directievoering van de stichting. Deze toezichthoudende rol vervult u mede namens de achterban, donateurs, vrijwilligers, deelnemers en andere belanghebbenden en begunstigden. Het bestuur fungeert tevens als klankbord voor de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van telkens vier jaar.
Het bestuur van Vrienden van De Hoop vergadert 7 keer per jaar (op woensdagen, van 16.30 uur, meestal in Dordrecht). Daarnaast wordt aanwezigheid van bestuursleden bij (fondsenwervende) activiteiten op prijs gesteld en aangemoedigd.

Bestuurslidmaatschap bij Vrienden van De Hoop is een onbezoldigde functie. Wel is een onkostenvergoeding beschikbaar.

Wie wij zijn

Stichting Vrienden van De Hoop, opgericht in 1977, heeft als belangrijkste doelstelling om De Hoop ggz en aan haar gelieerde stichtingen te ondersteunen, in het bijzonder de zorg- en hulpverlening die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid wordt vergoed. Vrienden van De Hoop ondersteunt met giften, verhuur en beheer van gebouwen en met expertise op het gebied van (onder andere) communicatie.

Stichting De Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen wil helpen tot herstel te komen. Dat herstel vindt plaats op vier gebieden: in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. De Hoop wordt geïnspireerd door de kracht van het Evangelie. Door de Bijbelse opdracht is er de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.

Voorbeelden van projecten die door Vrienden van De Hoop worden mogelijk gemaakt zijn de inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen, Geestelijke Verzorging (waaronder pastoraat voor cliënten), activiteiten op het vlak van werkervaring & opleiding, telefonisch nazorg door Hope Alive en zelfhulpgroepen Stay Clean.

Profiel

  • U stemt van harte in met de missie van Vrienden van De Hoop
  • U wilt toezicht houden vanuit een christelijke levensovertuiging
  • U bent meelevend lid van een kerk of gemeente
  • U kunt zich inleven in de verscheidenheid van kerkelijk Nederland
  • U bent bereid en in staat actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie te toetsen in een meerjarenperspectief
  • Bekendheid met goede-doelenorganisaties is een pré
  • Voor de rol van voorzitter verwachten wij een brede oriëntatie en ruime bestuurlijke ervaring.
  • Het huidige bestuur zou graag een vrouwelijk lid in haar midden ontvangen.

Reageren

Als u in gesprek wilt over mogelijk bestuurslidmaatschap of eerst meer informatie wenst, neem dan contact op met Axel Pothof, directeur: a.pothof@vriendenvandehoop.nl / Tel: 088 0569330.