Privacy-beleid

Stichting Vrienden van De Hoop voert een strikt beleid als het gaat om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens en andere data dan ook alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving en CBF-richtlijnen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door onszelf gebruikt en worden niet gepubliceerd of in gebruik gegeven aan derden zonder uw toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken om inzage in, correctie van of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben geregistreerd. Ditzelfde geldt voor uw abonnementen op communicatie-uitingen van Vrienden van De Hoop.

Stichting Vrienden van De Hoop maakt integraal gebruik van het beveiligingsbeleid en de veiligheidsmaatregelen van Stichting De Hoop, om daarmee het risico op datalekken te minimaliseren. In dit privacy-statement staat precies hoe we met uw gegevens omgaan en met welk doel.

Waarom verwerken we uw gegevens
Vrienden van De Hoop is geroepen om op verschillende manieren De Hoop en aan haar gelieerde stichtingen te ondersteunen, in het bijzonder bij activiteiten die niet of maar ten dele door de overheid of verzekeraars worden gefinancierd. Vrienden van De Hoop kan dat alleen doen door de relaties met de ‘achterban’ van De Hoop zo zorgvuldig, efficiënt, effectief en specifiek mogelijk te onderhouden. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, registreren we daarvoor (alleen de noodzakelijke) persoonlijke gegevens. We leggen daarom alleen de persoonlijke gegevens vast die passen bij de aard van de relatie die iemand met ons aangaat.

Welke gegevens worden door ons verwerkt
In ons bestand verwerken we van onze achterban maximaal de volgende persoonlijke gegevens: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, bankrekeningnummer en social media accounts.

Hoe worden gegevens aan ons verstrekt
Persoonlijke gegevens worden ons aangereikt via de donatie- en aanmeldformulieren op onze website, email, telefonisch, via papieren machtigingskaarten, via ‘actiekaarten’ (anders dan machtigingskaarten) en door werving in de publieke ruimte. Wij gaan ervan uit dat degenen die deze gegevens verstrekken, een relatie willen aangaan, hernieuwen of bestendigen met Vrienden van De Hoop en met het oog daarop op verschillende manieren geïnformeerd willen worden. Uiteraard kunt u te allen tijde verzoeken om wijziging of beëindiging van uw abonnementen op communicatie-uitingen van Vrienden van De Hoop.

Naast degenen die rechtstreeks een relatie met Vrienden van De Hoop aangaan, registreren wij een zo beperkt mogelijk aantal persoonlijke gegevens van donateurs van deelnemers aan fondsenwervende evenementen en acties via www.cycleforhope.nl, www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl en www.inactievoordehoop.nl. Het gaat hierbij om voornaam, achternaam, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de donaties en om de donateurs en deelnemers op de hoogte te houden van het betreffende evenement of de betreffende actie.

E-mail en website
Vrienden van De Hoop maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail wel of niet worden aangeklikt. Door deze informatie op e-mailniveau te registreren, kan de inhoud, vorm en frequentie beter afgestemd worden op de ontvangers van deze nieuwsbrieven.
Vrienden van De Hoop gebruikt op haar website cookies. Dit is software die registreert hoe van onze website gebruik wordt gemaakt (onder meer via welke link onze website wordt gevonden, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang en op welke onderwerpen wordt doorgeklikt). Door deze gegevens te registreren op de persoonsgebonden ‘contactkaart’ in onze database, kunnen we de website zo goed mogelijk laten aansluiten bij wat onze bezoekers belangrijk vinden.

Contact-informatie
Voor vragen over het privacy-beleid of dit privacy-statement, kunt u contact opnemen met ons contactcentrum via telefoonnummer: 078-6111355 of per email via info@vriendenvandehoop.nl. Ook wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of gewenste wijzigingen in uw abonnementen op communicatie-uitingen kunt u telefonisch of per email aan ons doorgeven. Hiervoor kunt u ook kijken op vriendenvandehoop.nl/geenpost.

Mocht u inzage wensen in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben geregistreerd, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Vrienden van De Hoop is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Vrienden van De Hoop, t.a.v. Contactcentrum, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht.